V/A – Kohalik ja kohatu 3

Ans. Andur – Kiletron

V/A – Kohalik ja kohatu-2

Ans. Andur – Topeltvikerkaar

Ans. Andur – Tuled Peale

V/A – Kohalik ja kohatu